Ambitieus industrieel beleid als voorwaarde voor topinnovatieregio

Tijd voor een andere route 

Met een werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen van 76,7% en een bbp per inwoner van 40.000 euro is Vlaanderen een welstellende regio. Onze regio kan dan ook bogen op een sterk industrieel weefsel van meer dan 100 ondernemingen per 1.000 inwoners (bron: Vlaanderen in cijfers, juni 2023).


Magneet voor O&O-investeringen

Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra staan bovendien vaak mee aan de wieg van innovaties op wereldniveau. Ze lopen hierbij in het vizier van internationale investeerders, zo blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT). Het aandeel buitenlandse investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) ligt historisch hoog. Samen zijn die goed voor een kwart van de bijbehorende jobcreatie en de verankering van kennis, knowhow, industrie en dus welvaart.

Vlaanderen innovatieleider in Europa

In juli 2023 publiceerde de Europese Commissie de meest recente versie van het Regionaal Innovatie Scorebord, dat 240 Europese regio’s analyseert. Vlaanderen staat daar op de 23e plaats en behoort tot de eerste groep van innovatieleiders, vier plaatsen beter dan de vorige meting in 2021

Randvoorwaarden voor een competitief Vlaanderen

Vlaanderen scheert dus hoge toppen en mag daar terecht trots op zijn. Met het project Flanders Technology en Innovation (FTI) creëert de regering een momentum om Vlaanderen als innovatieve topregio te positioneren met aandacht voor Industrie 4.0 en Factories of the Future (FoF). 

Om onze positie van innovatieve topregio te behouden, zijn een aantal randvoorwaarden cruciaal. Zo zijn solide digitale (bv. 5G, glasvezel) en logistieke infrastructuren een belangrijke voorwaarde om de verdere ontwikkeling van industrie 4.0 te laten slagen. Verder is er ook nood aan een langetermijnstrategie, met aandacht voor rechtszekerheid, administratieve vereenvoudiging, innovatie, talent, internationalisering, energie en de circulaire economie.


Roadmap voor duurzame welvaart

#1 Positionering als topinnovatieregio 

Agoria vindt dat Vlaanderen het momentum van Flanders Technology & Innovation (FTI) moet aangrijpen om onze regio ook op wereldniveau te positioneren als hotspot voor Industrie 4.0. Sla de handen ook in elkaar met andere regio’s en landen, en ga op zoek naar partnerships (zie hoofdstuk Innovatie).

 

#2 Verderzetting Vlaams Industrieforum 

Agoria pleit voor een verderzetting van deze doeltreffende overlegformule in de volgende legislatuur om een coherent en structureel industrieel beleid mét langetermijnvisie te realiseren.

 

#3 Katalysator voor meer STEM-instroom 

Volgens Agoria biedt de lancering van Flanders Technology & Innovation kansen om enerzijds jongeren warm te maken voor STEM-opleidingen en anderzijds professionals voor een job in de technologische industrie. Beide zijn immers cruciaal om onze kenniseconomie te blijven voeden met voldoende talent. Bovendien opent FTI de deur naar een hogere waardering voor technisch geschoolden. FTI mag niet bij een eenmalig initiatief blijven, maar verdient verdere bestendiging om de nodige aandacht voor de problematiek van deze jobs te behouden (zie hoofdstuk Onderwijs & opleiding).

 

#4 Doelgerichte beleidsmix 

Agoria vindt dat de Vlaamse overheid moet blijven inzetten op onderzoek en ontwikkeling, via slimme en toegankelijke financiering en geflankeerd door rechtszekerheid en voldoende fiscale stimuli.

Technology for a better world 

Competitiviteit is een samenspel van verschillende factoren. In een federaal land als België zijn die hefbomen dan ook nog eens verspreid over diverse beleidsniveaus. Vlaanderen kent een sterk industrieel weefsel met een grote diversiteit aan ondernemingen, groot en klein. Als we onze ambitie van duurzame meerwaardecreatie uit ons duurzaamheidsrapport willen halen, dan is het cruciaal dat Vlaanderen ook in de toekomst blijft zorgen voor gunstige randvoorwaarden binnen de domeinen waarvoor het bevoegd is, zoals innovatie en onderwijs.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's