Geef onze defensieindustrie een eerlijk speelveld

Tijd voor een andere route 

De defensie-industrie is voor 90% afhankelijk van export. Om misbruiken te voorkomen bepaalt de Gemeenschappelijke Positie van de Europese Raad een aantal minimumcriteria voor de export van militaire goederen. Alleen: elke lidstaat interpreteert die anders. In ons land zijn de regionale overheden aan zet. Met haar erg strenge beperkingen ondergraaft Vlaanderen niet alleen de concurrentiële positie van onze bedrijven en hun aantrekkelijkheid voor deelname aan EU-samenwerkingsprogramma’s, maar ook de solidaire bijdrage aan een veilige maatschappij.


Concurrentieel nadeel door uiteenlopende interpretaties

De EU-bepalingen voor militaire goederen krijgen een vertaling in de wetgeving van de lidstaten of hun deelstaten. Dit geeft aanleiding tot diverse toepassingen. Wanneer enkel de strengere of negatieve beoordelingscriteria in rekening worden genomen in de evaluatie, ontstaat er een concurrentieel nadeel. 

In Vlaanderen is dat overduidelijk het geval. Factoren als impact op de lokale of regionale veiligheid, beslissingen door andere lidstaten, of de economische realiteit van langdurige defensiecontracten worden helaas niet systematisch meegenomen.

Hoe strenger, hoe minder aantrekkelijk

De EU streeft strategische autonomie na, ook voor de ontwikkeling en productie van defensiemateriaal. Verschillende samenwerkings- en financieringsmechanismen zagen hiervoor al het licht: het Europees Defensie Fonds voor R&D, het op stapel staande EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act) en EDIP (European Defence Investment Program).

Alleen zullen door de uiteenlopende interpretaties van de EU-voorwaarden bij gemeenschappelijke ontwikkeling onherroepelijk problemen opduiken bij export buiten de EU. Uiteindelijk zal dat leiden tot uitsluiting van bedrijven uit de lid- of deelstaten met de strengste regelgeving, waaronder dus ook Vlaanderen.


Roadmap naar duurzame welvaart

#1 Zorg voor meer uniformiteit in de toepassing van de EU-richtlijnen 

Agoria pleit ervoor om ook de positieve afwegingen in rekening te nemen, zoals impact op de nationale en regionale veiligheid (cfr. het Strategisch Kompas van de EU). Hou naast de geweigerde exportaanvragen ook rekening met de vergunde aanvragen door andere lidstaten.

 

#2 Creëer een systeem van identieke toepassing van exportregels voor materieel geproduceerd in het kader van multinationale programma’s door voorafgaande intergouvernementele afspraken tussen de lidstaten van de deelnemende bedrijven.

 

#3 Stimuleer de aankoop van lokale technologie voor materieel geproduceerd in het kader van multinationale programma’s en zorg hierbij voor regionale evenwichten.

Technology for a better world 

Defensie raakt meerdere focuspunten in de duurzaamheidsstrategie van Agoria. Als technologische industrie willen we zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor de samenleving. Behalve onze economische bijdrage aan de welvaart en de tewerkstelling in België, maximaliseren we ook onze maatschappelijke meerwaarde. Dat doen we door bij te dragen aan de veiligheid van onze maatschappij en met technologische ontwikkelingen die ook in de civiele wereld toepassing vinden.

Lees onze aanbevelingen voor andere beleidsniveau's